تور انتالیا ویژه 29 فروردین 6 شب 7 روز
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,150,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,150,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,690,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,190,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,290,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,350,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,350,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,350,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,390,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,550,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,150,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,750,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,150,000 تومان 1,290,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,290,000 تومان 1,490,000 تومان 1,050,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان 1,890,000 تومان 1,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,590,000 تومان 1,990,000 تومان 1,150,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,690,000 تومان 2,150,000 تومان 1,190,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,850,000 تومان 2,350,000 تومان 1,290,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990,000 تومان 2,550,000 تومان 1,350,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,990,000 تومان 2,550,000 تومان 1,350,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,090,000 تومان 2,750,000 تومان 1,350,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,250,000 تومان 2,890,000 تومان 1,390,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,450,000 تومان 3,250,000 تومان 1,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان 3,390,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان 3,490,000 تومان 1,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان 3,490,000 تومان 1,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,090,000 تومان 4,250,000 تومان 1,690,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,150,000 تومان 4,290,000 تومان 1,750,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,290,000 تومان 4,550,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,290,000 تومان 4,550,000 تومان 1,790,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

پرواز رفت و برگشت قشم ایر ( اسپارتا ) 6 شب 7 روز اقامت در هتل , ترانسفر فرودگاهی , لیدر فارسی زبان , بیمه مسافرتی .

مسئولیت کنترل پاسپورت از جهت اعتبار ( حداقل 6 ماه ) و ممنوئیت خروج از کشور به عهده مسافر میباشد.

پرواز چارتر وهتل گارانتی می باشد و درصورت کنسل نمودن سوخت کامل میگردد. نرخ کودک زیر 2سال 150000 تومان می باشد .

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O