تور مارماریس ویژه نوروز (7 روزه)
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
29,740,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
38,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
20,640,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
30,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
40,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
21,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
25,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
39,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,240,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
40,270,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,630,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,440,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
26,940,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
44,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,350,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
28,170,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,580,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
30,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
45,940,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
63,330,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
29,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
32,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
76,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
33,050,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,040,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
36,040,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
67,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
95,540,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
39,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
73,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
106,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
42,620,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,850,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
114,030,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,870,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
79,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
127,740,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
45,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
154,340,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
53,540,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
13,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
29,740,000 تومان 38,840,000 تومان 20,640,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
30,750,000 تومان 40,550,000 تومان 21,300,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,540,000 تومان 53,540,000 تومان 25,540,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,540,000 تومان 53,540,000 تومان 25,540,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
39,540,000 تومان 82,240,000 تومان 29,590,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
40,270,000 تومان 54,630,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
41,990,000 تومان 72,440,000 تومان 26,940,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
44,800,000 تومان 66,350,000 تومان 28,170,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,580,000 تومان 70,890,000 تومان 30,060,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
45,940,000 تومان 63,330,000 تومان - -
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
46,540,000 تومان 64,040,000 تومان 29,040,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,540,000 تومان 74,540,000 تومان 32,540,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
54,600,000 تومان 76,200,000 تومان 33,050,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,540,000 تومان 85,040,000 تومان 36,040,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
67,540,000 تومان 95,540,000 تومان 39,540,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
73,050,000 تومان 106,100,000 تومان 42,620,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,850,000 تومان 114,030,000 تومان 45,870,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
79,990,000 تومان 127,740,000 تومان 45,840,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,540,000 تومان 154,340,000 تومان 53,540,000 تومان 13,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی سامان
4 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حیدرزاده 09001093907
2 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

خدمات تور شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم آتا به فرودگاه دالامان، ترانسفر فرودگاهی، 6 شب و 7 روز اقامت در هتل با خدمات کامل راهنمای فارسی‌زبان و بیمه مسافرتی سامان


توضیحات تکمیلی

پرداخت 60% مبلغ تور هنگام رزرو الزامی میباشد. بیمه افراد بالای 60 سال جداگانه محسوب می شود . مسئولیت کنترل پاسپورت مسافر بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد در صورت نداشتن اعتبار به شما مشتری عزیز اطلاع خواهیم داد. نرخ کودک زیر 2 سال 990000 تومان میباشد. نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک محاسبه شده است در صورت رزرو 2 کودک نرخ های کودک با تخت تغییر خواهد کرد.


6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O