تور استانبول 5 روزه
هتل‌ها
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,241,800 تومان 6,060,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,817,700 تومان 7,590,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,241,800 تومان 6,060,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,635,000 تومان 4,500,000 تومان
نوزاد
813,700 تومان 790,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,400,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,170,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
7,520,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,410,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,820,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
8,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,230,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
11,840,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,720,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,540,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
12,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
5,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,460,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,260,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,310,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,230,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,600,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
17,960,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,840,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
27,270,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,330,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
17,210,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
29,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,180,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
4,600,000 تومان
نوزاد
800,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
6,060,000 تومان 7,590,000 تومان 6,060,000 تومان 4,500,000 تومان 790,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,400,000 تومان 10,170,000 تومان 5,990,000 تومان 4,600,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,520,000 تومان 10,410,000 تومان 5,820,000 تومان 4,600,000 تومان 8,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,230,000 تومان 11,840,000 تومان 5,720,000 تومان 4,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
8,540,000 تومان 12,450,000 تومان 6,230,000 تومان 5,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
9,460,000 تومان 14,290,000 تومان 6,260,000 تومان 4,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,100,000 تومان 15,310,000 تومان 6,230,000 تومان 4,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,600,000 تومان 17,960,000 تومان 6,840,000 تومان 4,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,950,000 تومان 27,270,000 تومان 6,330,000 تومان 4,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
17,210,000 تومان 29,790,000 تومان 7,180,000 تومان 4,600,000 تومان 800,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 پرواز رفت و برگشت
2 لیدرفارسی زبان
3 ترانسفر فرودگاهی
4 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت اسکن پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حیدرزاده 09001093907
2 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

ساعت پرواز

رفتدوشنبه 9 آبانپرواز آسمان15:00
برگشتپنجشنبه 12 آبان پرواز آسمان19:30

پکیج با ارز روز محاسبه شده در صورت تغییرات ارزی مابه تفاوت گرفته میشود.

پرواز چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.

نرخ نوزاد 10 درصد بزرگسال است .

در صورت جا ندادن هتل انتخابی هتل مشابه جایگزین میشود.

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O