آنتالیا ویژه 19 اردیبهشت
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,850,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,380,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,490,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,995,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,345,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,345,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,955,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,645,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,675,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,855,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,855,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,265,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,875,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,575,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,975,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,775,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,255,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,050,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,145,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
5,995,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,350,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,595,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
4,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
6,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,550,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,145,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,075,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,655,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
5,335,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
7,375,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
6,250,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
8,550,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,050,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,590,000 تومان 1,850,000 تومان 1,380,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,750,000 تومان 1,955,000 تومان 1,490,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,995,000 تومان 2,345,000 تومان 1,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,345,000 تومان 2,955,000 تومان 1,645,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,950,000 تومان 3,750,000 تومان 1,675,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,050,000 تومان 4,075,000 تومان 1,855,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,050,000 تومان 4,075,000 تومان 1,855,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,265,000 تومان 4,250,000 تومان 1,875,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,350,000 تومان 4,575,000 تومان 1,975,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,775,000 تومان 5,255,000 تومان 2,050,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,050,000 تومان 5,450,000 تومان 2,145,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,450,000 تومان 5,995,000 تومان 2,350,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,595,000 تومان 6,250,000 تومان 2,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان 6,375,000 تومان 2,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
4,750,000 تومان 6,375,000 تومان 2,550,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,145,000 تومان 7,075,000 تومان 2,655,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,335,000 تومان 7,375,000 تومان 2,750,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
5,335,000 تومان 7,375,000 تومان 2,750,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
6,250,000 تومان 8,550,000 تومان 3,050,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدرفارسی زبان
2 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

1-    پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.

2-    نرخ کودک زیر 2 سال 190/000 تومان می باشد.

3-    مدارک مورد نیاز : اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار

4-    مسئولیت کنترل پاسپورت بعده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس سیره هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.

بلیط رفت و برگشت با جدیدترین و مدرنترین هواپیمایی ایران ایر (ایرباس 330) ، 6شب اقامت در هتل با خدمت UAL ، ALL راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O