تور بالی
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,800,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
49,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
65,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
59,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
50,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
60,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
60,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
51,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
99,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
74,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
57,000,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
105,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
78,980,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
134,870,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
82,950,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
69,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
84,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
111,900,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
76,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
62,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
86,680,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
120,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
79,450,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
66,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
95,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
147,500,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
86,630,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
70,990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
53,800,000 تومان 65,500,000 تومان - 49,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
55,990,000 تومان 65,990,000 تومان 59,990,000 تومان 50,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
60,990,000 تومان 77,500,000 تومان 60,990,000 تومان 51,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
74,990,000 تومان 99,990,000 تومان 74,300,000 تومان 57,000,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,500,000 تومان 105,990,000 تومان 76,990,000 تومان 62,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
78,980,000 تومان 134,870,000 تومان 82,950,000 تومان 69,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
84,680,000 تومان 111,900,000 تومان 76,990,000 تومان 62,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
86,680,000 تومان 120,990,000 تومان 79,450,000 تومان 66,990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
95,500,000 تومان 147,500,000 تومان 86,630,000 تومان 70,990,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 گشت شهری با ناهار
3 بیمه مسافرتی بیمه مسافرتی با پوشش کرونا
4 پرواز رفت و برگشت
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌
6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O