تور آنتالیا 7 روزه
هتل‌ها
آفر ویژه
قیمت 2 تخته (هرنفر)
8,229,700 تومان 7,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
10,598,700 تومان 10,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,199,700 تومان 6,990,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,684,700 تومان 6,490,000 تومان
نوزاد
1,019,700 تومان 990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
13,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
7,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,890,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
10,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,990,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,890,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
14,790,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,890,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
11,290,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,300,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,890,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
12,390,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
15,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
8,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,890,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,190,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
14,190,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
18,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,290,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,090,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,490,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,590,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,490,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
20,690,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,790,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,790,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
21,890,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,890,000 تومان
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
6,990,000 تومان
نوزاد
990,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
15,990,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
26,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
-
قیمت کودک بدون تخت (هرنفر)
-
نوزاد
-
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
7,990,000 تومان 10,290,000 تومان 6,990,000 تومان 6,490,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,190,000 تومان 13,390,000 تومان 7,890,000 تومان 6,890,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
10,790,000 تومان 14,990,000 تومان 8,300,000 تومان 6,890,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,290,000 تومان 14,790,000 تومان 8,300,000 تومان 6,890,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
11,290,000 تومان 15,490,000 تومان 8,300,000 تومان 6,890,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
12,390,000 تومان 15,890,000 تومان 8,790,000 تومان 6,890,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,190,000 تومان 18,490,000 تومان 9,190,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
14,190,000 تومان 18,490,000 تومان 9,290,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,090,000 تومان 21,490,000 تومان 9,590,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,490,000 تومان 20,690,000 تومان 9,790,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,790,000 تومان 21,890,000 تومان 9,890,000 تومان 6,990,000 تومان 990,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر) قیمت کودک بدون تخت (هرنفر) نوزاد
15,990,000 تومان 26,290,000 تومان - - -
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 گشت شهری
4 بیمه مسافرتی
5 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 اسکن پاسپورت پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم حیدرزاده 09001093907
2 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌
تور آنتالیا 7 روزه
6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O