تورمالدیو فروردین 1401
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 30,000,000 کودک بدون تخت 28,500,000 نوزاد 9,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 30,000,000 کودک بدون تخت 28,000,000 کودک بدون تخت 28,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
57,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 28,000,000 کودک بدون تخت 24,000,000 نوزاد 9,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 31,000,000 کودک بدون تخت 30,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
69,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 33,000,000 کودک بدون تخت 32,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 23,000,000 کودک بدون تخت 22,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 22,000,000 کودک بدون تخت 21,000,000 **ترانسفر با پرواز روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
79,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 28,000,000 کودک بدون تخت 27,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو -خدمات رایگان ماه عسل و تولد**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
85,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 38,000,000 کودک بدون تخت 37,000,000 **رو به دریا** **ترانسفر با پرواز داخلی + قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 42,000,000 کودک بدون تخت 41,000,000 نوزاد 11,900,000 **ترانسفر با پرواز داخلی + قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
70,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 22,000,000 کودک بدون تخت 21,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 20,000,000 کودک بدون تخت 19,000,000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 21,000,000 کودک بدون تخت 20,000,000 نوزاد 11,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 36,000,000 کودک بدون تخت 35,000,000 نوزاد 10,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
77,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
96,730,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 30,000,000 کودک بدون تخت 29,000,000 نوزاد 11,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 35,000,000 کودک بدون تخت 34,000,000 نوزاد 14,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 32,000,000 کودک بدون تخت 31,000,000 نوزاد 10,900,000 **ترانسفر با پرواز داخلی + قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 32,000,000 کودک بدون تخت 31,000,000 نوزاد 12,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 25,000,000 کودک بدون تخت 24,000,000 نوزاد 10,900,000
قیمت 2 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : کودک با تخت 33,000,000 کودک بدون تخت 32,000,000 نوزاد 10,900,000 **ترانسفر با پرواز روی آب - تست PCR رایگان - تور غواصی رایگان**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
97,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
139,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 62,000,000 کودک بدون تخت 61,000,000 نوزاد 15,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر)
104,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
-
توضیحات : ترانسفر با پرواز روی آب
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 30,000,000 کودک بدون تخت 28,500,000 نوزاد 9,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
35,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 30,000,000 کودک بدون تخت 28,000,000 کودک بدون تخت 28,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
41,500,000 تومان 57,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 28,000,000 کودک بدون تخت 24,000,000 نوزاد 9,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
46,000,000 تومان 69,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 31,000,000 کودک بدون تخت 30,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
52,000,000 تومان 69,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 33,000,000 کودک بدون تخت 32,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
53,000,000 تومان 79,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 23,000,000 کودک بدون تخت 22,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
54,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 22,000,000 کودک بدون تخت 21,000,000 **ترانسفر با پرواز روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
55,000,000 تومان 79,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 28,000,000 کودک بدون تخت 27,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو -خدمات رایگان ماه عسل و تولد**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
64,000,000 تومان 85,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 38,000,000 کودک بدون تخت 37,000,000 **رو به دریا** **ترانسفر با پرواز داخلی + قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
66,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 42,000,000 کودک بدون تخت 41,000,000 نوزاد 11,900,000 **ترانسفر با پرواز داخلی + قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
70,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 22,000,000 کودک بدون تخت 21,000,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
72,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 20,000,000 کودک بدون تخت 19,000,000
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
74,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 21,000,000 کودک بدون تخت 20,000,000 نوزاد 11,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان -
توضیحات : **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
75,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 36,000,000 کودک بدون تخت 35,000,000 نوزاد 10,900,000 **ترانسفر با قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
77,000,000 تومان 96,730,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 30,000,000 کودک بدون تخت 29,000,000 نوزاد 11,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
82,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 35,000,000 کودک بدون تخت 34,000,000 نوزاد 14,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
87,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 32,000,000 کودک بدون تخت 31,000,000 نوزاد 10,900,000 **ترانسفر با پرواز داخلی + قایق تند رو**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 32,000,000 کودک بدون تخت 31,000,000 نوزاد 12,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
92,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 25,000,000 کودک بدون تخت 24,000,000 نوزاد 10,900,000
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
93,000,000 تومان -
توضیحات : کودک با تخت 33,000,000 کودک بدون تخت 32,000,000 نوزاد 10,900,000 **ترانسفر با پرواز روی آب - تست PCR رایگان - تور غواصی رایگان**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
97,000,000 تومان 139,000,000 تومان
توضیحات : کودک با تخت 62,000,000 کودک بدون تخت 61,000,000 نوزاد 15,900,000 **ترانسفر با پرواز اختصاصی روی آب**
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر)
104,000,000 تومان -
توضیحات : ترانسفر با پرواز روی آب
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 ترانسفر فرودگاهی
2 لیدرفارسی زبان
3 بیمه مسافرتی
4 صبحانه
ردیف مدرک توضیحات
1 عکس
2 اسکن پاسپورت
3 کارت ملی
4 شناسنامه
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

تور مالدیو 5 شب و 6 روز

ویزای کشور مالدیو در بدو ورود در فرودگاه صادر می شود. بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد. مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد.

گذرنامه با 7 ماه اعتبار نتیجه منفی تست PCR مسافرین برای خروج از ایران 72ساعت قبل از پرواز باید تست PCR در آزمایشگاههای تحت قرارداد ایرلاین انجام داده و جواب آن را برای ورود به پرواز همراه خود داشته باشند.

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O