تور انتالیا ویژه 15 16 17 فروردین
هتل‌ها
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,350,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,650,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,100,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,290,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,300,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
1,950,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
2,390,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,200,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,450,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,450,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,590,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
2,750,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,695,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,000,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
3,950,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,100,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,090,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,500,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,450,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
3,300,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
4,200,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,700,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر)
9,500,000 تومان
قیمت 1 تخته (هرنفر)
1,150,000 تومان
قیمت کودک با تخت (هر نفر)
890,000 تومان
توضیحات :
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,350,000 تومان 1,650,000 تومان 1,100,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,750,000 تومان 2,750,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,950,000 تومان 2,290,000 تومان 1,300,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
1,950,000 تومان 2,390,000 تومان 1,200,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,300,000 تومان 3,100,000 تومان 1,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,450,000 تومان 3,300,000 تومان 1,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,450,000 تومان 3,300,000 تومان 1,450,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,590,000 تومان 3,450,000 تومان 1,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
2,750,000 تومان 3,695,000 تومان 1,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,000,000 تومان 3,950,000 تومان 1,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,100,000 تومان 4,090,000 تومان 1,500,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,300,000 تومان 4,450,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
3,300,000 تومان 4,200,000 تومان 1,700,000 تومان
توضیحات : ---
قیمت 2 تخته (هرنفر) قیمت 1 تخته (هرنفر) قیمت کودک با تخت (هر نفر)
9,500,000 تومان 1,150,000 تومان 890,000 تومان
توضیحات : ---
اطلاعات لازم‌
ردیف خدمت توضیحات
1 لیدرفارسی زبان
2 ترانسفر فرودگاهی
3 بیمه مسافرتی سامان
ردیف مدرک توضیحات
1 پاسپورت
2 کپی شناسنامه
3 کپی کارت ملی
ردیف نام و نام خانوادگی تلفن تماس
1 خانم وکیلی 09001093909
توضیحات‌

22-23-24 فروردین 200000 تومان افزایش نرخ

نرخ کودک زیر 2سال 190000 تومان , نرخ کودک 2تا 6 سال 800000 تومان میباشد

برای کانفرم در خواست پرداخت حداقل 50%  الزامی می باشد و پرواز چارتر و هتل گارانتی و در صورت کنسل نمودن سوخت کامل می گردد.

کنترل اعتبار گزر نامه و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژآنس ثبت نام کننده است .

درصورت عدم کانفرم هتل , هتل مشابه جایگزین میگردد.

 

6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O