ویزای پرتغال


مدارک مورد نیاز جهت ارائه به سفارت پرتغال

_اصل گذرنامه معتبر با 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور با امضاء .

- اصل گذرنامه باطل شده (در صورت وجود).

*  فتوكپی از ویزاهای قبلی شنگن ، آمریكا ، كانادا و استرالیا.

- تكمیل فرم مشخصات فردی (به طور كامل).

- 2 قطعه عكس 4/5×3/5 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو بدون عینك و جدید. 

- ترجمه انگلیسی از تمام صفحات شناسنامه  با مهر تائید دادگستری و وزرات امور خارجه.

- ترجمه انگلیسی  با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه گواهی اشتغال به كار، روزنامه رسمی( آگهی تاسیس و تغییرات ) ،  پروانه كسب  ، پروانه مطب و كارت نظام پزشكی ، پروانه وكالت  به نام مسافر.

 * در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر، علت سفر،  میزان درآمد و تاریخ مرخصی با تاریخ تور ذكر شده باشد. علاوه    بر گواهی اشتغال به كار لیست بیمه كاركنان و آخرین و اولین پرداخت حقوق الزامی است.

- برای افراد محصل، ترجمه گواهی اشتغال به تحصیل و برای اساتید حكم كارگزینی و اشتغال به كار     الزامی است.

 -   برای افراد بازنشسته،  ترجمه حكم بازنشستگی یا كارت بازنشستگی و یا آخرین فیش حقوقی  الزامی است.

- پرینت تمكن مالی وپرینت انگلیسی حساب جاری 3 ماه گذشته با مهر و امضاء بانك .

- ترجمه انگلیسی  سند مالكیت به نام مسافر.

* لازم به ذكر است ، حتما" باید كلیه مدارك با مهر و تائید دادگستری و وزرات امور خارجه باشد

* ترجمه انگلیسی رضایت نامه محضری پدر و مادر جهت سفر فرزندان زیر 18 سال به مهر و تایید دادگستری و وزرات امور خارجه . 

- با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید.

- ارائه ضمانت بازگشت الزامی است. فرم مشخصات فردی مسافر


6Lc34vQkAAAAAK6LKzP-5fxMinPSROykJEH0UT9O